Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat

Våra luftbehandlingsaggregat behandlar till- och frånluft med energieffektiv värmeåtervinning. Värmen återvinns med hjälp av en motströmsvärmeväxlare, rotor eller ett glykolbatteri. Våra små aggregat (luftvolymer 0,16–1,2 m³/s) används bland annat i decentraliserade system i flerfamiljshus, skolor och daghem och som enskilda installationer i små kontors- och butikslokaler. Våra stora aggregat (luftvolymer 1,1–10 m³/s) används bland annat i stora butiker, köpcenter och industrihallar.

Aggregatens egenskaper och energieffektivitet beror på värmeväxlingssystemet.

Motströmsvärmeväxlare

Värmeväxlingsmetoden i motströmsvärmeväxlare baseras på tunna lameller (plattor). Fördelen med dessa är kostnadseffektiv konstruktion. I en motströmsvärmeväxlare kan från- och tilluften inte blandas, så den är också hygienisk. Maskinerna är lämpliga även i våtrum, eftersom en kondensavfuktare ingår.

Roterande värmeväxlare

I roterande värmeväxlare återvinns värmen med hjälp av en rotor. Värmeenergin lagras i massan av ett roterande hjul, som överför värmen till tilluften. Roterande värmeväxlare har en hög verkningsgrad, upp till 75–80 %, och de tar mindre plats än motströmsvärmeväxlare.

Batterivärmeväxlare

I batterivärmeväxlare överförs värmen mellan frånluften och tilluften med hjälp av ett vätskebatteri. Fördelen med batterivärmeväxlare är att de inte kräver en separat tilluftskanal. De är relativt enkla att installera. De kan användas i ventilationsanläggningar där tillufts- och frånluftskanalerna är placerade långt ifrån varandra av strukturella skäl. Dessutom är batterivärmeväxlare hygieniska då luftmassorna inte blandas alls. Därför är batterivärmeväxlare den enda metod för värmeåtervinning som är lämplig för värmeåtervinning från mycket smutsig luft. (Källan är delvis: Bragge, Mikael examensarbete 2017. Heat recovery from ventilation, Sandberg, Esa 2016: Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät)

Kontakta oss

Offertbegäran, mer information, kundrelationer och jobbansökan. Du kan fylla i formuläret, skicka e-post eller ringa. Vår personal hjälper dig gärna